Mål: Undervisningsopplegget Kroppspress – hva kan gjøres


Mål for undervisningsopplegget
Kroppspress – hva kan gjøres:
å oppnå kunnskapsbasert refleksjon omkring kroppspress og
påvirkning
å søke verktøy for å håndtere påvirkning


Tema for refleksjon:

  • Hvordan definere kroppspress? 
  • Hva fører til kroppspress?
  • Hvilke konsekvenser har kroppspress? 
  • Hvordan kan man motvirke kroppspress? 


Nedenfor vises til formål og kompetansemål fra lærerplanen i grunnskole 10.trinn og vgs som kan være relevante

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Fra formålet

(…) Såleis skal faget medverke til medviten identitetsdanning og trygg forankring i eige samfunn og eigen kultur for alle elevar.

Som reflekterande og handlande individ og fellesskap kan menneska bidra til å forme seg sjølve, og både påverke og bli påverka av omgjevnadene sine. Som moralsk individ er mennesket ansvarleg for handlingane sine, også for handlingar som andre har teke initiativ til. Gjennom samfunnsfaget utviklar elevane medvit om korleis dei kan påverke det lokale og globale fellesskapet og sin eigen livssituasjon.

Faget skal fremje evna til å diskutere, resonnere og løyse problem i samfunnet (…) 

Kompetansemål etter 10.årssteget 

UTFORSKAREN
… reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

… identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett

HISTORIE

… drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, (…)

Vår kommentar: Her tenker vi på internetrevolusjonen, som har skapt nye vilkår for sosialisering. Blant annet er plattformen for kommunikasjonen blitt sosialisering er blitt kommersialisert. Dette omfatter også kommunikasjonen med en ny rolle blant "signifikante andre", influenceren. Hvilke betydning har dette for identitetsdanning og sosialisering? 

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

UTFORSKAREN

… utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep 

Kommentar: Hvilke fagbegrep kan være aktuelle? Normer / sanksjoner/ sosialisering / identifikasjon / normsendere / signifikante andre / mediemakt


Sjekk disse linkene:

Om sosialisering på læringsplattformen NDLA 

Om mediemakt på læringsplattformer NDLA

Influencerenes makt, bloggartikkel, Ariam Gebremichael,
Presset. 9 november 2018

Makten finnes også i rosa innpakning,
Kronikk, Emilie Blichfeldt / Georg Blichfeldt,
Aftenposten, 13. januar 2016

Makt på sosiale medier, SvT Nyheter,  27 september 2018


INDIVID, SAMFUNN OG KULTUR

… definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg

POLITIKK OG DEMOKRATI

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad

Kommentar: Tiltak mot kroppspress på samfunnsnivå: Trengs det påvirkning retta mot det politiske systemet for å få dette i stand? Ett av forslagene er at bevisstgjøring av ungdom må inn i skolens læreplan. Når det gjelder blant frivillige organisasjoners (NGO) rolle; -(Press er nevnt i introtekst)  er et interessant å drøfte avgrensinga av det politiske systemet; - er NGOéne del av det politiske systemet? Og: Er debatt som påvirker opinionen (folkemeninga) indirekte en påvirkning mot det politiske systemet?  

Læreplan i norsk (NOR1-05)

Formål

Elevene skal lære å orientere seg i mangfoldet av tekster, og faget skal gi rom for både opplevelse og refleksjon. I løpet av opplæringen skal de lese skjønnlitteratur og sakprosa, utvikle evnen til kritisk tenkning 

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

MUNTLIG KOMMUNIKASJON
… lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON
lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål

KOMMENTAR: Man kan her se på tekster fra influensere, samt gjøre rede for argumentasjonen i tekster som handler om influencernes rolle

MUNTLIG KOMMUNIKASJON
…. delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON
… orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med fage
SPRÅK, LITTERATUR OG KULTUR

… beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Læreplan i valgfaget medier og informasjon (MOI1-01)