Bildeanalyse: Introtekst

Introtekst til oppgave bildeanalyse

Bilder virker direkte og umiddelbart på oss og utløser gjerne følelser. Bilder bekrefter oppfatninger eller trigger handlinger, ofte uten av vi er bevisst på hvordan det skjer. Derfor er bilder så viktig i reklame.

Går man inn i en grundig bildeanalyse kan det hjelpe til å forstå hva et bilde forteller og hvordan det virker på oss og hvorfor det virker sånn. 

«Bildeanalyse er et systematisk forsøk på å avdekke den meningen eller det budskapet som bildet formidler.» 
ndla.no 

Budskap. Formidling. Disse to ordene fokuserer på bildet som kommunikasjon. Bildet forteller noe til noen. 

Budskapet er det som ligger under fortellinga. Budskapet er hensikten med fortellinga. Når du sier til lillebror: «Jeg tror ikke du greier å vaske opp», kan det underliggende budskapet være: «Jeg ønsker at Lillebror skal ta oppvasken». Dette forteller at budskap også kan være skjult. At man må skjerpe seg for å se dem.

Hvis bestefar forteller ei historie om hvor hardt han jobba i ungdommen, som gjetergutt ute i all slags vær, kan budskapet være: «Jeg synes du jobber for lite». Dette kan vi bare forstå ut fra kontekst (sammenheng). Hvis historia kommer etter at du har hatt tilhold i med PCen i sofaen i to dager, er det kanskje rimelig å tolke budskapet slik. Men er det sikkert at budskapet vil nå fram i denne innpakninga? Er dette de beste virkemidlet bestefar kunne ha brukt for å deg opp av sofaen? Det samme budskapet kunne vært bakt inn i ei helt anna melding som kanskje, kanskje ikke, hadde funka bedre.

Bildet vil skal analysere her er blitt til i en bestemt sammenheng. Det inngår i en kommunikasjon i en bestemt kanal; – i et forhold mellom en avsender og en gruppe mottakere. Denne prosessen hvor et budskap formidles fra avsender til mottaker blir beskrevet i den klassiske kommunikasjonsmodellen, også kalt prosessmodellen. Sjekk ut her.

Vi kan ikke forstå bildets budskap uten å se nærmere på forholdet mellom avsender og mottaker. Vi må vite hva som er avsenderens interesser og historikk. Bak bildet vi skal analysere står en influencer. Hva betyr det for vår forståelse av kommunikasjonen? Og hvilke rammer setter kanalen (instagram) for kommunikasjonen?

Vi må også vite noe om mottakernes bakgrunn. Det vil kunne gi oss begrunnede forventninger til hvordan de vil tolke og forstå bildet og om budskapet vil ha den effekt som avsender forventer. Det er ikke alltid at kommunikasjon er vellykka. Ett og samme bilde vil kunne frambringe helt ulike reaksjoner hos ulike typer mottakere. Også negative reaksjoner. Da er det på sin plass å bringe inn begrepet målgruppe. Det spiller ikke så stor rolle hvordan personer utafor målgruppa vil reagere. Lite sannsynlig at de vil være på denne kanalen, uansett.

Når vi analyserer kommunikasjon forsøker vi å forstå avsenders hensikt, og i vår avsluttende drøfting går vi inn på om denne hensikten er oppnådd, om kommunikasjonshandlinga hadde den effekten som avsender forventer.

På samme måte som man i ei muntlig fortelling tar i bruk en rekke ulike virkemidler for å få fram et budskap gjelder det samme for bildet. Bestefar kunne lagt si fortelling til ulike miljøer; – setra eller fabrikken hvor han jobba som voksen. Han kunne ha laga ei fortelling om det krevende arbeidsmarkedet i framtida. Han kan dramatisere ved å legge inn spesielle ord og uttrykk. Slik har en som lager et bilde også rekke ulike virkemidler til disposisjon, valg av miljø, innhold og ikke minst bildets komposisjon. Men om budskapet slår inn vil i stor grad være avhengig av om du på forhånd har tillit til fortelleren. Poenget med – og dermed budkskapet i – mange av influencernes fortellinger er å bygge opp denne tilliten.

1) Et riss av kommunikasjonsituasjonen

  • Hvilken kommunikasjonshandling / kommunikasjonsituasjon  dreier dette seg om: 
  • Hvem er avsender? Hva er avsenders rolle og interesser? 
  • Hvem er mottakere (hvem er kommunikasjonen rettet mot?) Hva er mottakeres bakgrunn (erfaringer / kulturelle normer) ?  Her konsentrerer du deg om det som vil viktig for mottakernes tolkning av bildet. 
  • Hvem er mottakere (hvem er kommunikasjonen rettet mot?) Hva er mottakeres bakgrunn (erfaringer / kulturelle normer) ?  Her konsentrerer du deg om det som vil viktig for mottakernes tolkning av bildet. 
  • Hva er konteksten (i hvilken sammenheng står bildet) beskriv nøkternt.

2) Innholdet i bildet  / en denotativ analyse 

NB: Slå opp på i flere kilder på hva denotasjon betyr! (Dette er et begrep som er viktig å forstå!) Foreløpig forklaring av denotativ analyse: En nøktern, saklig beskrivelse av hva vi ser i bildet. En beskrivelse som ikke gir noen fortolkninger og som ikke forteller hvilken rolle gjenstander har i kulturen eller hvilke følelsesmessig reaksjoner de kan forventes å utløse. Beskriver personer, objekter. Når det gjelder personer: Påkledning, posisjon i forhold til kamera, kroppsholdning, ansiktsutrykk, relasjon til gjenstander osv. 


3) Komposisjon 

Utsnitt / plasseringer / vinkler / farger / kontraster / linjer i bilder / oppdeling av bildeflata osv 

4) Fortolkning / en konnotativ analyse

Konnotativ analyse;- hvilke betydning har de ulike elementer innenfor vår kultur (slå opp på betydninga av konnotasjon). Relasjoner – hva betyr det at ulike elementer er plassert i samme bilde og hvordan kan man forstå forholdet mellom dem?
Narrativ; ligger det en fortelling i bildet – kan man se at noe har skjedd like før eller kommer til å skje noe like etter; – står det frossede øyeblikket vi ser i en større sammenheng ? 
Hvordan fortolker vi bildet ut fra vår kunnskap om konteksten?

5) Bildets budskap og effekt

Med bakgrunn i det du har beskrevet så langt:
Hva er bildets budskap?
Gi din BEGRUNNEDE vurdering av bildets budskap og dets effekt på mottakere.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Oppgave bildeanalyse her.